AN DỊCH TƯỢNG

Thời Gian    Nhân Mệnh
An
Ngày, tháng, năm
An